Crypto law in Belgium

Wouter, IANAL, but I might add some remarks to your findings on Belgium crypto laws.

First, the Wassenaar agreements in se have no direct enforcement. Read their FAQ:

How are regulations on export controls implemented in the WA?
Export controls are implemented by each individual WA Participating State. Although the scope of export controls in Participating States is determined by WA lists, practical implementation varies from country to country in accordance with national procedures.

So we have to check what actual Belgian laws tell us about this.

Secondly, as always, there is a difference between civil law en penal law. As far as penal law is concerned, one always has the fundamental right to remain silent, as provided by the European Convention on Human Rights. Note that, contrary to what we are used to from USA television, investigators do not have to read your rights. Nobody is supposed not to know the law.

Now, if I understand the part about Domestic laws and regulations, it just says you have to cooperate in a criminal investigation, when an investigation judge tells you to. If you are the one accused – and I think that can be interpreted widely, as e.g. a simple witness in a case might become a suspect later on – you have the right to remain silent. I’m not sure in which cases you really have to cooperate, but if you do, only within your possibilities. This is merely to a technical level. You’re not supposed to be able to decrypt something you don’t have the keys for. I’m not sure where you read how to break the algorithm, if that can be done.

But they can’t force you to decrypt you own data.

I looked up the Dutch law texts, which might make it easier to understand for some of us. Read on for these excerpts.

I’ll quote Art. 88quater from “28 NOVEMBER 2000. – Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit”:

« Art. 88quater. § 1. De onderzoeksrechter, of in zijn opdracht een officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, kan personen van wie hij vermoedt dat ze een bijzondere kennis hebben van het informaticasysteem dat het voorwerp uitmaakt van de zoeking of van diensten om gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, te beveiligen of te versleutelen, bevelen inlichtingen te verstrekken over de werking ervan en over de wijze om er toegang toe te verkrijgen, of in een verstaanbare vorm toegang te verkrijgen tot de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen. De onderzoeksrechter vermeldt de omstandigheden eigen aan de zaak die de maatregel wettigen in een met redenen omkleed bevelschrift dat hij meedeelt aan de procureur des Konings.
§ 2. De onderzoeksrechter kan iedere geschikte persoon bevelen om zelf het informaticasysteem te bedienen of de ter zake dienende gegevens, die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, naargelang het geval, te zoeken, toegankelijk te maken, te kopiëren, ontoegankelijk te maken of te verwijderen, in de door hem gevorderde vorm. Deze personen zijn verplicht hieraan gevolg te geven, voorzover dit in hun mogelijkheden ligt.

Art. 90quater:

” § 4. De onderzoeksrechter kan personen waarvan hij vermoedt dat ze een bijzondere kennis hebben van de telecommunicatiedienst waarop de bewakingsmaatregel betrekking heeft of van diensten om gegevens, die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen via een informaticasysteem, te beveiligen of te versleutelen, bevelen inlichtingen te verlenen over de werking ervan en over de wijze om in een verstaanbare vorm toegang te verkrijgen tot de inhoud van telecommunicatie die wordt of is overgebracht.
Hij kan personen bevelen om de inhoud van de telecommunicatie toegankelijk te maken in de door hem gevorderde vorm. Deze personen zijn verplicht hieraan gevolg te geven, voorzover dit in hun mogelijkheden ligt.
Hij die weigert de overeenkomstig de vorige leden bevolen medewerking te verlenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot twintigduizend frank of met een van die straffen alleen.
Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis krijgt van de maatregel of die ertoe wordt geroepen zijn technische medewerking te verlenen, is gebonden door het geheim van het gerechtelijk onderzoek. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. “

Categories: All Tags: 0 comments